وبلاگ تخصصی حسابداری

روز نوشته های امیر نیکبختی

آئين نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

آئين نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
فصل اول ـ کليات و تعاريف
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار مي روند :
الف : سازمان : سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي
ب : آموزشگاه : آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد که در آن يک يا چند رشته براساس برنامه هاي مصوب و مطابق با استاندارد هاي سازمان ، آموزش داده مي شود .
پ : موسس : شخص حقيقي يا حقوقي است که پس از طي مراحل ذکر شده در اين آيين نامه از سازمان پروانه تاسيس آموزشگاه با اعتبار پنج ساله دريافت مي نمايد .
تبصره : شرايط و ضوابط صدور پروانه تاسيس و ساير مجوز ها به کارکنان شاغل در زوارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي برابر ضوابط سازمان تعيين مي گردد .
ت : پروانه تاسيس آموزشگاه : مجوز تاسيس و بهره برداري از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته مي شود .
ث : مدير آموزشگاه : فردي است حائز شرايط مفاد ماده (5) اين آيين نامه که از طرف موسس يا دارنده پروانه تاسيس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفي مي شود .
ج: مربي آموزشگاه : فردي است که تدريس دروس نظري و عملي را به عهده دارد و داراي شرايط مندرج در فصل سوم اين آيين نامه است .
چ : کارآموز : فردي است که به منظور فراگيري مهارت ، حرفه يا رشته معيني در آموزشگاه ثبت نام مي کند .
ح: قرارداد کارآموزي : قراردادي است که بين دارنده پروانه تاسيس و يا مدير آموزشگاه و کار آموز به منظور آموزش براساس مقررات اين آيين نامه منعقد مي شود .
خ : مهارت : مجموعه اطلاعات نظري و توانايي هاي عملي لازم براي انجام يک حرفه معين يا بخش از آن مي باشد .
د : حرفه : مجموعه مهارت هاي مورد نياز يک شغل مي باشد .
ذ: رشته : مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده مي باشد.
ر: دوره : مدت زمان آموزش هاي نظري و عملي برابر استاندارد مصوب سازمان است .
ز : هيات نظارت مرکزي : هيئتي است که به منظور تعيين خط مشي ، تدوين و پيشنهاد اصلاح آئين نامه و تعيين ضوابط مربوط به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و ايجاد هماهنگي و آيين نامه و تعيين ضوابط مربوط به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليت هيات هاي نظارت استان ها تشکيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت و تصميم گيري بر امور مراکز آموزشي بخش خصوصي مي باشد .
ژ: هيات نظارت استان : هياتي است با شرح وظايف و حدود اختيارات مشخص شده براي هيات نظارت مرکزي ، موضوع بند (ز) اين ماده و ماده (2) اين آئين نامه که رسيدگي به امور آموزشگاه هاي استان را به عهده دارند .
ماده 2- هيات نظارت مرکزي مي تواند در موارد زير ضوابط، دستورالعمل ها و جداول مربوط را تدوين ، تصويب و ابلاغ نمايد .
1- شرح وظايف و مسئوليتها و ترکيب اعضاي هياتهاي استان
2- تشخص صلاحيت هاي فردي موضوع بند (پ) مواد (5) و (15) اين آئين نامه
3- آيين نامه تخلفات و مجازات ها
4- جداول مربوط به تخلفات و مجازات ها
5- شرح وظايف و مسئوليت هاي موسس، مدير و مربي و کارآموز
6- صدور و تمديد مجوز ها به اشخاص حقوقي و حقوقي
7- ضوابط آموزشي ،اداري ، مالي
8- مراکز آموزشي غير مجاز
9- رسيدگي به امور آموزشگاه هاي آزاد
10- احراز صلاحيت فني و حرفه اي مدير و مربي آموزشگاه
11- نظام تشويق و تنبيه و رسيدگي به اعتراض متقاضيان به تصميمات هيات هاي نظارت استان
12- ضوابط مربوط به جداول شماره (1) و (2) پويست اين آيين ناکه که تاييد شده به مهر دفتر هايت دولت مي باشد .
13- تعيين و تغيير مدت اعتبار مجوز ها ( پروانه تاسيس ، کارت هاي مديريت و مربيگري )
14- تعيين و تغيير و جوهاي مندرج در آيين نامه
تبصره : ساير وظايف و اختيارات هيات نظارت مرکزي و ترکيب اعضاي آن به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد وزير کار و امور اجتماعي تعيين مي گردد و اعضاي هيا مذکور با حکم رئيس سازمان منصوب مي شوند .
ماده 3- تاسيس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان مي باشد .
تبصره : مجوز فعالي آموزشي موسسات کار آموزي آزاد ايراني در خارج از کشور و همچنين موسسات و مراکز کار آموزي آزاد خارجي در ايارن توسط سازمان صادر خواهد شد . مسئوليت تطبيق صدور مجوز فعاليت ، صدور گواهي نامه ها و استانداد هاي آموزشي نمايندگي هاي خارجي در داخل کشور براي اجراي آموزش هاي مهارتي غير رسمي به عهده سازمان است .
ماده 4- ميزان بازدهي قابل قبول هر دوره آموزشي آموزشگاه عبارت است از قبولي حداقل شصت درصد (60%) کارآموزان شرکت کننده در آزمون پايان دوره که توسط سازمان انجام مي شود .
ميزان فوق قابل تغيير توسط سازمان مي باشد .
فصل دوم – شرايط موسس و مدير آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
ماده 5- موسس و مدير آموزشگاه بايد داراي شرايط ذيل باشند :
الف : تابعيت
ب : مسلمان يا پيرو يکي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پ : دارا بودن صلاحيت اخلاقي ، سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته ( براساس تشخيص هيات نظارت مرکزي ) و نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر و برخورداري از حسن شهرت
ت : دارا بودن مدرک تحصيلي ( براي مدير آموزشگاه ) براساس جدول شماره (1) پيوست اين آيين نامه که تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد .
ث : عدم اعتيار به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمي در طول فعاليت آموزش به تشخيص مراجع مورد تاييد سازمان
ج : دارا بودن برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم آقايان
چ: التزام به رعايت کلي مفاد اين آيين نامه
ح: دارا بودن حداقل (25) سال سن
تبصره 1- مناطقي که متقاضي با شرط سني موضوع اين بند کم باشد يا وجود نداشته باشد سازمان مي توان شرايط سني پايين تر را بپذيرد .
تبصره 2- پروانه تاسيس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقي در صورت معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط اين آيين نامه صادر خواهد شد .
تبصره 3-متقاضيان درياقت کارت مديريت و مدبيگري آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهاي موضوع تبصره هاي (1) و (2) ماده (6) اين آيين نامه مبلغ چهل هزار (40.000) ريال به حسابي که سازمان تعيين مي کند واريز نمايند .
ماده 7- وظايف موسس به شرح زير تعيين مي شود :
الف – در خواست صدور و تمديد تاسيس آموزشگاه از سازمان و تحويل مدارک لازم
ب: معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط به سازمان
پ: معرفي محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهيزات آموزشي مورد تاييد کارشناس سازمان و منطبق به استاندارد هاي آموزشي
ماده 8- سازمان مکلف است به موسس واجد شرايط مفاد مواد (5 ) و (6) اين آيين نامه که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهيزات مورد تاييد سازمان را معرفي و آماده نموده است پروانه تاسيس آموزشگاه اعطا نمايد.
تبصره – موسس آموزشگاه مي تواند بر اساس ضوابط سازمان ، با معرفي مدير آموزشگاه و مربيان واجد شرايط و کسب مجوز از سازمان دوره هاي آموزي مختلف را اجرا نمايد .
ماده 9- پروانه تاسيس صادر شده به مدت 5 سال اعتبار دارد که در صورت استمرداد شرايط صدور آن و پرداخت هزينه مندرج در جدو.ل شماره 2 اين آيين نامکه که تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد تمديد مي گردد .
تبصره: پروانه تاسيس صادره تا زمان دارا بودن شرايط مندرج در ماده (5) اين آيين نامه و انجام تعهدات قانوني دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و اعلام آن توسط سازمان ، نيروهاي انتظامي از ادامه فعاليت آموزشگاه جلوگيري مي کنند.
ماده 10- مسئوليت رعايت کليه مقررات و ضوابط اين آئين نامه ونظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تاسيس مي باشد .
تبصره – اجراي ضوابط آموزشي ، تهيه و نگهداري دفاتر بازرسي ، حضور و غياب و آمار و ثبت نتايج امتحانات براساس دستور العمل سازمان ، شرکت در جلسات توجيهي که از طرف سازمان تشکيل مي گردد و نظارت مستمر بر اجراي صحيح برنامه هاي آموزشي از وظايف مدير آموزشگاه مي باشد .
ماده 11- دارنده پروانه تاسيس آموزشگاه قرارداد استخدامي منعقده با مربي و مدير را به صورتي تنظيم مي نمايد که مدت تمديد استخدام منعقده با مربي و مدير را به صورتي تنظيم مي نمايد که مدت تمديد استخدام يا قرارداد در فاصله پايان دوره آموزشي قرار گيرد ، به نجوي که جابه جايي مدير و مبربي نير جز در دو دوره آموزشي انجام نپذيرد .
ماده 12- دارنده پروانه تاسيس موظف است موجبات شرکت کارآموزاني را که دوره را طبق قرارداد کارآموزي به پايان مي رسانند در آزموني که توسط سازمان برگزار مي گردد فراهم نمايد .
ماده 13- دارنده پروانه تاسيس آموزشگاه موظف است به شکايات ، نظرات و پيشنهادات کارآموزان و مربيان آموزشگاه رسيدگي نمايد .
ماده 14- کارآموزان موظفند پس از پايان دوره آموزشي به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (40.000) ريال به حسابي که از سوي سازمان تعيين مي گردد واريز نمايند .
تبصره 1- کارآموزان آموزشگاه هاي وابسته يا تحت پوشش دستگاه هاي دولتي و موسسات عام المنفعه خصوصي که هيچگونه شهريه اي دريافت نمي کنند از پرداخت مبلغ فوق معاف مي باشند .
تبصره 2- افرادي که هزينه آموزش آنها در آموزشگاه هاي خصوصي از طرف دستگاه هاي دولتي و ارگان ها پرداخت شده است يا مبا معرفي سازمان آموزش فني و حرفه اي به طور رايگان در اين آموزشگاه ها آموز ش مي بينند از پرداخت مبلغ ياد شده معاف هستند . بديهي است در صورت پرداخت شهريه مبلغ مذکور از شهريه مقرر کسر مي گردد .
فصل سوم ـ مربيان ، شرايط اشتغال و مسئوليت هاي آنها
ماده 15-مربيان بايد حائز شرايط زير باشند :
الف : تابعيت ايران
ب : مسلمان يا پيرو يکي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به رعايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پ : دارا بودن صلاحيت اخلاقي ، سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (براساس تشخيص هيات نظارت مرکزي ) و نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر و برخواري از حسن شهرت.
ت: عدم اعتياد به مواد مخدر و داران بودن سلامت متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تاييد سازمان
ث : دارا بودن گواهي پيان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم براي مردان
ج : دارابودن مدرک تحصيلي مرتبط با رشته يا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره (1) اين آيين نامه که تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد .
ماده 16- متقاضيان مربيگري در صورتي که در آزمون صلاحيت فني و حرفه اي که توسط سازمان برگزار مي گردد قبول شوند براي آنها کارت مربيگري که مدت اعتبار آن پنج سال است از سوي سازمان صادر مي شود در صورت عدم استمرار شرايط مندرج در ماده (15) اين آيين نامه اعتبار کارت مزبور تمديد نمي شود و در صورت تغيير استاندارد مربوط و يا بخشي از آن ، تمديد کارت منوط به بررسي مجدد صلاحيت فني حرفه اي صاحب کارت خواهد شد .
ماده 17- مربياني که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداري نمايند حسب اعلام دارنده پروانه تاسيس آموزشگاه و تشخيص سازمان پس از يکبار اخطار کتبي کارت مربيگري آنان باطل مي گردد .
فصل چهارم :
ماده 18- سن کار آموز شرکت در دوره هاي آموزشي نبايد کمتر از 12 سال تمام باشد .
تبصره 1- حداقل سن کارآموز با توجه به تبصره ماده (29 قانون کارآموزي ـ مصوب 1349 در موارد خاص با تصويب وزير کار و امور اجتماعي قابل تغيير است .
تبصره 2- پذيرش کارآموزان کمتر از 15 سال منوط به ارائه اجازه کتبي ولي يا قيم قانوني کارآموز است .
تبصره 3- پذيرش ، آموزش و صدور گواهي نامه مهارت براي اتباع خارجي در آموزشگاه ها با ارايه مجوز اقامت از مراجع ذي ربط مجاز است.
ماده 19- حداقل ميزان سود کارآموزان جهت شرکت در دوره هاي آموزشي براساس استاندارد مجوز اقامت از مراجع ذي ربط مجاز است .
فصل پنجم : نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيل آموزشگاه
ماده 20- نظارت و بازرسي در امور آموزشگاهها توسط افرادي صورت مي گيرد که دراي معرفي نامه ( کارت شناسايي مخصوص بازرسي ) صادر شده از طرف سازمان مي باشد .
ماده 21- دارندگان پروانه تاسيس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوط را هنگام مراجعه در اختيار بازرسان قرار دهند .
تبصره 1- خارج کردن فتوکپي مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارايه مجوز کتبي سازمان مجاز است .
تبصره 2- بازرسين در صورت مشاهده هر گونه تخلفي از مفاد اين آيين نامه ضمن درج موضوع در دفتر بازرسي آموزشگاه مراتب را به سازمان گزار شمي نمايند در صورت تکرار تخلف مراتب جهت اتخاذ تصميم در مورد تعطيل موقت و يا لغو پروانه تاسيس آموزشگاه به هيات نظارت مرکزي ارجاع مي شود .
تبصره 3- در صورت عدم ارايه دفتر بازرسي و مدارک و اطلاعات مربوط ، گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود .
ماده 22- حداکثر مدت مجاز براي توقف فعاليت آموزشگاه با کسب اجازه قبلي از سازمان دو سال مي باشد در صورتي که اين مدت بيش از دو سال باشد لازم است براي بازگشايي آن اقدام به کسب پروانه تاسيس مجدد شود .
ماده 23 ـ تعطيل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسيس قبل از اختتام دوره آموزشي ممنوع است مگر در صورت توافق کتبي کليه کارآموزان با بازپرداخت شهريه آنان (براي کارآموزان کمتر از 15 سال توافق کتبي ولي يا سرپرست قانوني لازم بوده و شهريه نيز به آنان بازپرداخت مي گردد. )
فصل ششم ـ مقررات عمومي
ماده 24 ـ نسخه اصلي پروانه تأسيس بايد در دفتر آموزشگاه نصب گردد.
ماده 25 ـ انتقال يا واگذاري پروانه تأسيس آموزشگاه به شخص يا اشخاص واجد شرايط اين آيين نامه با هماهنگي و تأييد سازمان مجاز است.
ماده 26 ـ دارندگان پروانه تأسيس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقيق به سازمان اعلام نمايند.
ماده 27 ـ تغيير محل آموزشگاه منط به تحقق مجدد شرايط مندرج در ماده (8) اين آيين نامه و تحصيل موافقت سازمان مي باشد.
ماده 28 ـ در محل آموزشگاه نبايد هيچ گونه فعاليت غيرمرتبط با موضوع تأسيس آموزشگاه وجود داشته باشد.
تبصره ـ سازمان مي تواند براي کليه واحدهاي صنفي، خدماتي و توليدي که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده اند با رعايت مفاد اين آيين نامه پروانه صادر نمايد.
ماده 29 ـ نام آموزشگاه مي بايد فرهنگ اسلامي و ايراني مباينت نداشته و در تمام مدت فعاليت آ»وزشگاه حفظ گردد. انتخاب نام آموزشگاه نبايد تکراري باشد. تغيير نام با هماهنگي سازمان توسط اداره کل مجاز مي باشد.
ماده 30 ـ تعطيل هر يک از حرفه هاي مورد آموزش يا فعاليت مجدد آنها لزوماً بايد با توافق کتبي سازمان انجام پذيرد.
ماده 31ـ کليه آموزشگاههايي که قبل از تصويب اين آيين نامه موجوديت يافته اند موظفند از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يک سال شرايط خود را با اين آيين نامه تطبيق دهند.
تبصره ـ شرايط حداقل مدرک تحصيلي دارندگان پروانه تأسيس اين گونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره (1) اين آيين نامه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد مستثني است.
ماده 32 ـ موسس به هنگام دريافت پروانه تأسيس و تمديد آن و نيز مدير و مربي آمزشگاه به هنگام دريافت کارت (مديريت آموزشگاه ـ مربيگري) و تمديد آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (2) اين آيين نامه را که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد به حسابي که از طرف سازمان تعيين مي شود واريز نمايند.
تبصره ـ ايثارگران و اقوام درجه يک آنان و نيز مدير و مربيان و کارآموزان دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که آموزش در آنها به صورت رايگان مي باشد و همچنين کارکنان سازمان و ادارت کل و خانواده درجه يک آنان (پدر، مادر، همسر و فرزند) و نيز بسيجيان فعال با ارايه معرفي نامه معتبر ز مراجع مربوط از پرداخت هرگونه وجه مذکور در اين آيين نامه معاف مي باشند.
ماده 33 ـ آزمون متقاضيان مديريت آموزشگاه و مربيگري حداقل سالي يکبار از طرف سازمان برگزار و تاريخ آن تا يک ماه قبل از انجام توسط رسانه هاي عمومي اعلام مي گردد.
ماده 34 ـ پروانه تأسيس و کارت مديريت آموزشگاه براي آموزش مردان صرفاً به مردان و براي آموزش زنان به زنان داده مي شود.
تبصره ـ در مواردي که رعايت الزام اين ماده به تشخيص سازمان ميسر نباشد سازمان مي تواند صدور پروانه را تا زماين که صلاح بداند از مفاد اين ماده مستثني نمايد، مشروط بر آنکه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضي از هر جهت صلاحيت را داشته باشد.
ماده 35 ـ آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربيان زن و آموزش کارآموزان مرد صرفاً توسط مربيان مرد بايد انجام شود.
تبصره ـ در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط بنا به پيشنهاد اداره کل و تأييد سازمان آموزشگاهها مي توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول اين ماده مستثني شوند.
ماده 36 ـ مدت هر دوره آموزشي نبايد از مدت تعيين شده بر اساس استاندارد کمتر باشد.
ماده 37 ـ نشر و پخش هرگونه آگهي و تبليغات در مورد آموزشگاههاي آزاد در صورتي مجاز است که دارندگان پروانه تأسيس قبلاً تأييد سازمان را کسب نموده باشند.
ماده 38 ـ انجام آزمون پايان دوره کارآموزان و صدور گواهي نامه مهارت به عهده سازمان است.
تبصره ـ در حرفه هايي که سازمان لزوماً برگزاري آزمون و صدور گواهينامه مهارت را لازم تشخيص ندهد ضمن اجراي آموزش و اعمال نظارت کلي سازمان آزمون برگزار نمي شود. بديهي است مراتب در اين خصوص قبلاً به آموزشگاهها ابلاغ مي گردد.
ماده 39 ـ سازمان موظف است در تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزشي مشاغل زير مجموعه رشته ها و حرف پزشکي و پيراپزشکي از نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دعوت نمايد.
ماده 40 ـ دارنده پروانه تأسيس موظف است يک نسخه از اين آيين نامه را در دسترس و محل ديد عموم کارآموزان قرار دهد.
ماده 41 ـ ميزان شهريه کارآموزان توسط سازمان با توجه به شرايط منطقه تعيين مي گردد و رعايت آن جهت استمرار پروانه تأسيس الزامي است.
ماده 42 ـ رشته هاي آموزشي مي تواند همه ساله بر حسب نياز بازار کار و صنعت به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير کار و امور اجتماعي اصلاح و حداقل و نوع مدرک تحصيلي متقاضيان کارت مديريت و مربيگري آموزشگاه به موازات بهبود کيفيت آموزش فني و حرفه اي در کشور تغيير يابد. افزايش هزينه ]اي شرکت در آزمون مهارت ـ صدور گواهينامه و المثني آن ـ کسب پروانه ـ تمديد پروانه تأسيس و کارت مديريت آموزشگاه و اخذ کارت مربيگري و تجديد آن با توجه به شرايط اقتصادي و شاخص هاي بانک مرکزي منوط به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده 43 ـ آموزشگاه هايي که بر طبق قانون يا تصويب نامه هيئت وزيران داراي آيين نامه خاص مي باشند از شمول اين آيين نامه مستثني هستند.
ماده 44 ـ اعضاي خانواده معظم شهدا و ايثارگران در دريافت مجوزهاي موضوع اين آيين نامه در اولويت خواهند بود.
ماده 45 ـ تصويب نامه هاي شماره 47906/ت392هـ مورخ 25/8/1370 و شماره 4583/ت20799 هـ مورخ 12/2/1379 لغو مي شوند.

جدول شماره 1- عناوين رشته ها و دوره هاي آموزشي وميزان مدرک تحصيلي موسس ، مدير ، مربي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

رديف عناوين رشته هاي آموزش عناوين دوره هاي آموزشي برابر استاندارد هاي مهارت و آموزشي سازمان مدرک تحصيلي  
      مدير مربي
1 اتومکانيک تعمير کار اتومبيل گاز سوز - تعمير کار اتومبيل سواري ـ تون آپ ـ صافکار ـ تعمير کار برق خودرو ـ تعمير کار سوخت رساني ديزل ـ تعمير کار موتور سيلکت ـ تعمير کار موتور هاي بنزيني (قايق ) ـ تعمير کار موتور هاي ديزلي ـ تعمير کار موتور هاي ديزلي دريايي ـ تعمير کار ترمز خودرو ، سرويس و نگهدار تراکتور ـ مکخانيک تراکتور و تپلر ت تودوز خودرو ـ نقاش خودرو و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم اتومکانيک و بالاتر ( مرتبط )
2 الکترونيک الکترونيک کار عمومي ـ تعمير کار تلويزيون رنگي و تعمير کار دستگاه هاي صوتي و راديويي ـ ابزار دقيق ـ تعمير کار تلفن روميزي و مکالمه داخلي ت تعمير کار ويدئو ـتعمير دورنگار ( فکس ) ـ تعمير کار تلفن همراه ت الکترونيک کار صنعتي ـ کابل کشي مخابرات ـ کارگر ماهر الکترونيک صنعتي ـ تعمير و نگهداري دستگاه هاي پزشکي و آزمايشگاهي ـ تعمير کار دستگاه و تجهيزات دندانپزشکي ـ تعمير کار يونيت دندانپزشکي فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم الکترونيک و بالاتر ( مرتبط )
3 امور ادراي کارگزين ـ بايگان ـ متصدي دبيرخانه ـ انديکاتور ـ تلفنچي ـ متصدي اطلاعات و انتظامات ـ سرايدار و .... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم علوم اداري و بالاتر (مرتبط)
4 امور مالي و بازرگاني حسابدار ـ مامور خريد ـ انباردار ـ مسئول حقوق و دستمزد ـ حسابرس ـ حسابدار صنعتي ـ ( مقدماتي ـ تخصصي ) ـ مسئول صادرات و واردات ـ مسئول سفارشات ـ نماينده فروش ـ مدير فروش ـ بيمه گر و بيمه هاي بازرگاني ـ بازاريابي و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم حسابداري و يا بازرگاني بالاتر ( مرتبط )
5 برق برقکار ساختمان ـ برقکار صنعتي ـ کارگر شبکه هوايي ـ برقکار عمومي ـ تعمير کار ماشين هاي الکترونيکي ـ تعمير کار لباسشويي ـ خشک کن ـ تعمير کار لوازم خانگي گردنده و حرارتي برقي ـ تعمير کار لوازم خانگي سرد کننده و .... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم برق و بالاتر (مرتبط)
6 بهداشت و ايمني آرايش و پيرايش زنانه ـ پيرايشگر مردانه و ... ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه
7 بيوتکنولوژي آزمايشگر ارشد ميکروب شناسي آب و فاضلاب و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم تاسيسات و بالاتر ( مرتبط )
8 تاسيسات لوله کشي گاز خانگي و تجاري ـ لوله کشي و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي ـ کارور نيروگاه ( ديگ بخار ) و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم تاسيسات و بالاتر (مرتبط )
9 حمل و نقل کارور جرثقيل ماشيني ، اپراتور آب پاش ، اپراتور غلتک فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم تاسيسات و بالاتر (مرتبط)
10 خدمات آموزشي تعليمات سرپرستي ـ سرپرست صنايع و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم (مرتبط )و بالاتر
11 صنايع جوشکاري جوشکار برق ـ جوشکار گاز ـ جوشکاري پلاستيک ـ جوشکاري زير پودري و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم مکانيک و بالاتر (مرتبط )
12 صنايع چاپ صحاف - ماشينچي افست ورقي ـ ماشينچي چاپ اسکرين ـ جوشکاري زير پودري و... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم چاپ و بالاتر( مرتبط )
13 صنايع چوب درودگري ـ منبت و معرق کار ـ خراط ـ قاب سازچوبي ـ مدل ساز ـ رنگ کار چوب ـ خاتم کار ـ رنگ کار چوب و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم صنايع چوب و بالاتر (مرتبط)
14 صنايع دستي و هنر فرش باف ـ رفوگر فرش ـ طراحي سنتي فرش ـ گليم باف ـ جاجيم باف ـ گبه باف ـ طال و جواهر سازي : فروشندگي طلا و جواهر ـ مليله ساز نقره ـ بازار ياب طلا از خاک ت سنگ شناسي سنگ هاي قيمتي ـ مليله کار و زنجير باف ـ ريخته گر فلزات قيمتي ـ مدلساز فلزات قيمتي ـ ذوب کار فلزات قيمتي ـ طلا و جواهر ساز ـ جوشکار و تعمير کار فلزات قيمتي و .... نقاشي ـ مينياتور ـ تذهيب ـ نفش روي پارچه ـ نقش روي شيشه ـ نقاش روي چرم ـ گيپور باق ـ مرواريد باف ـ مکرومه باف ـ حصير باف ـ پوستين دوز ـ خاتم ساز ـ قبادوز ـ صدف ساز ـ تابلوساز تزئيني ـ معرف کار الياف گياهي ـ عروسک دوز ـ قلاب باف چرم و جير ـ آئينه کار ـ حجار ( سنگ تراش ) ـ حجم ساز ـ مليله سازنقره ـ خاتم کار ـ معرق کار ـ قلم زن و .... گلسازي : سازنده گياهان مصنوعي ـ سازنده ميوه هاي خمير چيني ـ گلسازي گل هاي مصنوعي ( خمير چيني ) و .... شمع سازي ـ گل آرايي گل هاي خشک ـ مسگر تزئيني و .... دوخت هاي تزئيني با سدت : گلابتون وز ـ سرمه (مليله دوز ) شبکه دوز ـ پته دوز ـ ابريشم دوز ـ مرواريد دوز ـ پولک و منجوق دوز ت تکه دوز ـ قلاب دوز کامواو کوبلن دوز ـ گلابتون دوز ـ گلدوز دستي ـ سوزن دوز بلوچ ـ تکه دوز با چرخ ـ گلدوز ماشيني ـ طراحت دوخت هاي تزئيني - سفاگر ـ گرافيک ت عکاسي عمومي ـ متصدي لابراتور عکاس و .... مديريت خانواده ـ کمک طراح صنعتي ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه
15 صنايع شيميايي آزمايشگر تستهاي شيميايي فلزات ـ کارگر آزمايشگاه فيزيک کاشي سازي ـ آزمايشگر آزمايشگاه شيمي قند ـ رنگرز پوست و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط )
16 صنايع غذايي کارور صنايع کنسروسازي ـ کنترل ميکروبي مواد غذايي ـ کنترل شيميايي مواد غذايي ـ کارور توليد فرآورده هاي گوشتي ـو .... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم صنايع غذايي و بالاتر ( مرتبط)
17 صنايع فلزي درو پنجره ساز آلومينيوم ـ در و پنجره ساز پروفيل آهني ـ ورق کار ـ سکلت ساز فلزي ـ کابينت ساز ـ چاقو ساز ـ قفل و کليد ساز و .... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم مکانيک و بالاتر (مرتبط )
18 صنايع نساجي ريسندگي ـ بافندگي ـ چاپ پارچه ـ پتوباف ـ جوراب باف ماشيني ـ رنگرز پارچه ـ رفوگر پارچه ـ پشمي و فاستوني ـ مکانيک ماشين هاي چند لاکني ـ فيتيله ـ مکانيک ماشين هاي بافندگي ـ بافندگي ـ ( دستي ـ ماشيني ) و .... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم نساجي و بالاتر ( مرتبط )
19 طراحي و دوخت نازک دوز مردانه ـ ضخيم دوز مردانه ـ شلوار دوز ـ کاپشن دوز ـ نازک دوز زنانه ـ ضخيم دوز زنانه ـ بچه گانه ودخترانه دوز ـ طراح لباس زنان و بچه گانه ـ رسانه دوز ـ برشکار ـ الگوساز و برشکار لباس زنانه ـ الگو ساز و برشکار لباس مردانه ـ پرده دوز و ..... ديپلم متوسطه ديپلم متوسطه


20 عمران نقشه بردار ـ نقشه کش ساختمان ـ نقاش ساختمان ـ گچ بر ـ کاشي کار ـ قالب بند ـ بند کش ـ بتون ريز ـ گچ کار ـ سنگ کار ـ عايق کار ـ آرماتوربند ـ ماکت ساز و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم عمران و بالاتر (مرتبط)
21 فناوري اطلاعات کارور رايانه ـ برنامه نويس c ـ سخت افزار ـ طراح و نقشه کش اتوکد ـ برنامه نويسي پاسگال ـ برنامه نويسي foxpro ـ برنامه نويسي V.B و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم رايانه و بالاتر (مرتبط)
22 کاني هاي غيرفلزي سراميک ساز ـ ساخت کاشي ـ رنگ ساز کاشي سنتي ـ درجه بندي کاشي ـ برشکار شيشه ايمني ـ چيني سازي و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر
23 کشاورزي (امور زراعي و باغي) باغبان ـ برنجکار ـ پرورش دهنده قارچ خوراکي ـ پسته کار ـ چايکار ـ زعفران کار ـ سبزي کار ـ کشت کار گلخانه اي و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم کشاورزي و بالاتر (مرتبط)
24 کشاورزي (امور دامي و آبزيان) پرورش دهنده اسب ـ پرورش دهنده بلدرچين ـ پرورش دهنده زنبور عسل ـ پرورش دهنده شترمرغ ـ کارگر فني گاوداري صنعتي ـ کارگر فني مرغداري صنعتي و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم دامپروري و بالاتر (مرتبط)
25 کشاوري (ماشين آلات کشاورزي) تعميرکار ماشينهاي برداشت علوفه ـ تعمير کار ماشينهاي ثابت زراعي ـ کارور ماشين آلات و ادوات کشاورزي (ماشينهاي کاشت) ـ کارور ماشين آلات و ادوات کشاوري (ماشين هاي برداشت) کارور ماشين آلات و ادوات کشاوري (ماشين هاي خاک) و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط)
26 گردشگري مدير تور ـ راهنماي تور داخلي ـ راهنماي تور خارجي ـ مهماندار قطار ـ مدير دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ـ سرپرست فروش بليط پروازهاي داخلي و خارجي ـ مدير فني و فروش بليط و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم مديريت و بالاتر (مرتبط)
27 متالوژي مدل ساز ـ ريخته گر ـ قالب گير و ريخته گر مواد ترکيبي (کامپوزيت) و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط)
28 محيط زيست و منابع طبيعي بهره برداري جنگل ـ آماربرداري جنگل (در بخش عمليات دفتري) ـ آمار برداري جنگل (در بخش عمليات داخل جنگل) و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط)
29 مخابرات تعميرکار تلفن روميزي و دستگاه مکالمه داخلي ـ تعمير کار تلفن همراه ـ تعمير کار سانترال تلفن ـ تعميرکار دورنگار (فاکس) و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط)
30 مديريت و صنايع کارآفرين ـ سرپرست بسته بندي ـ سرکارگر حمل مواد ـ زمان سنج و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم و بالاتر (مرتبط)
31 معدن معدن کار عمومي ـ کارگر استخراج ذغال ـ نقشه کش معدن و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم معدن و بالاتر (مرتبط)
32 مکانيک قالبسازي ـ تراشکار ـ اسپارک کار ـ فرزکار ـ صفحه تراش ـ نقشه کش صنعتي ـ تعميرکار هيدروليک ـ تعميرکار پنوماتيک ـ تعمير و نگهداري ماشينهاي اداري ـ مکانيک ماشين آلات صنعتي (عمومي) ـ ماشين ابزار ـ نقشه کشي ـ مکانيک صنايع ـ قالبسازي ـ طراح قالب ـ طراح بدنه ـ تزئينات خودرو و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم مکانيک و بالاتر (مرتبط)
33 هتلداري مدير هتل ـ معاون خانه داري در هتل ـ اتاق دار هتل ـ انباردار هتل ـ شيشه شوي هتل ـ متصدي البسه در هتل و ... فوق ديپلم و بالاتر فوق ديپلم هتلداري و بالاتر (مرتبط)


1- ساير عناوين رشته ها و دوره هاي آموزشي براساس فهرست استانداردهاي مصوب سازمان تهيه و اعلام خواهد شد.
2-در موارد خاص ، حداقل مدرک تحصيلي و معادل آن توسط هيات مرکزي تعيين خواهد شد.
3-حداقل سطح تحصيلات و رشته تحصيلي ، مدارک تحصيلي مرتبط ، شرايط کسب هر يک از عناوين مربيان ( مربي،ارشد مربي ، سرمربي ،استاد مربي) و سوابق تجربي لازم آنان حسب دوره هاي آموزشي به تفکيک استانداردهاي مهارت و آموزش توسط سازمان اعلام خواهد شد.

جدول شماره 2- هزينه صدور و تمديد پروانه تاسيس و هزينه تمديد کارت مديريت و مربيگري آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد


عناوين رشته هاي آموزش هزينه صدور هزينه صدور هزينه صدور هزينه تمديد هزينه تمديد هزينه تمديد
  پروانه تأسيس (با اعتبار 5 ساله) کارت مديريت (با اعتبار 5 ساله) کارت مربيگري (با اعتبار 5 ساله) پروانه تأسيس (با اعتبار 5 ساله) کارت مديريت (با اعتبار 5 ساله) کارت مربيگري (با اعتبار 5 ساله)
امور اداري ـ امور مالي و بازرگاني ـ بهداشت و ايمني ـ خدمات آموزشي (مديريتي) ـ صنايع دستي و هنر ـ طراحي و دوخت ـ گردشگري ـ هتلداري ـ صنايع غذايي 000/375 ريال 000/190 ريال 000/190 ريال 000/90 ريال 000/90 ريال 000/90 ريال
کشاوري (امور زراعي و باغي) ـ کشاورزي (امور دامي و آبزيان) ـ ماشين آلات کشاورزي ـ محيط زيست و منابع طبيعي 000/500 ريال 000/250 ريال 000/250 ريال 000/250 ريال 000/125 ريال 000/125 ريال
اتومکانيک ـ الکترونيک ـ برق ـ بيوتکنولوژي ـ صنايع جوشکاري ـ صنايع چاپ ـ صنايع چوب ـ صنايع شيميايي ـ صنايع فلزي ـ تأسيسات ـ حمل و نقل ـ صنايع نساجي ـ عمران ـ کاني هاي غيرفلزي ـ متالوژي ـ مخابرات ـ مديريت و صنايع ـ مکانيک ـ معدن 000/625 ريال 000/300 ريال 000/300 ريال 000/300 ريال 000/150 ريال 000/150 ريال
فناوري اطلاعات 000/750 ريال 000/375 ريال 000/375 ريال 000/375 ريال 000/190 ريال 000/190 ريال
+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیر نیک بختی  |